Regulamin Forum

Awatar użytkownika
marek
Administrator
Administrator
Posty: 1032
Rejestracja: piątek, 22 wrz 2006, 14:37
Lokalizacja: Sosnowiec

Regulamin Forum

Postautor: marek » niedziela, 1 mar 2015, 19:14

 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Fanklubu-Niewiadówek (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy, wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy w zakresie przyczep marki Niewiadów oraz szeroko pojętej kultury karawaningowej.
  2. Właścicielem Forum jest Stowarzyszenie „Fanklub-Niewiadówek” z przedstawicielem w osobie Marek Janusz zwany dalej „Przedstawicielem”
  3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, zwana dalej „Użytkownik”.
  4. Administratorem i Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Przedstawiciela zwany dalej „Administrator” i „Moderator”. Posiadają oni specjalne uprawnienia, w szczególności w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
  5. Administrator i Moderator nie może łączyć swojej funkcji na Forum z zarobkowym handlem przyczepami lub częściami do przyczep.
  6. Zasady na forum ustalają Moderatorzy w porozumieniu z Przedstawicielem.
  7. Administrator zajmuje się wyłącznie opieką nad poprawnym funkcjonowanie forum.
  8. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i dobrowolnie akceptuje jego treść.
  9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM
  1. Korzystanie z Forum jest bezpłatne i możliwe wyłącznie poprzez zalogowanie się.
  2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.
  3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przedstawiciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni.
  6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych bez zgody Przedstawiciela.
  7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
  8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania.
  9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).
  10. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na Forum.
  11. Zarejestrowani użytkownicy mają prawo usunąć swoje konto z Forum, aby to zrobić należy wysłać informację na adres kontakt@fanklub-niewiadowek.com, a konto zostanie bezzwłocznie usunięte. Usunięcie konta nie oznacza usunięcia postów.
  12. Administrator może modyfikować lub usuwać avatary, podpisy lub załączniki do postów, w szczególności, gdy mogą powodować konflikty z innymi użytkownikami, naruszają prywatność, godzą w dobre imię osób lub instytucji, nawołują do przemocy czy zachęcają do łamania prawa.
  13. Konta osób, które zarejestrowały się, ale nigdy nie zalogowały na Forum, mogą zostać usunięte po upływie 30 dni od daty rejestracji.
  14. Konta osób, które nie napisały żadnego postu i jednocześnie nie logowały się na Forum w ciągu ostatnich 6 miesięcy, mogą zostać usunięte.
  15. Prywatne wiadomości (PW) są korespondencją o charakterze prywatnym, zatem publikowanie ich treści na ogólnodostępnym forum powinno odbywać się wyłącznie za zgodą autora. Wyjątkiem od tej zasady mogą być sytuacje, np. gdy taka publikacja może zapobiec lub przyczynić się do wykrycia przestępstwa lub konieczne jest poinformowanie wszystkich użytkowników o kwestiach uznanych za istotne dla funkcjonowania forum. Jednak zawsze należy ten fakt zgłosić osobom odpowiedzialnym za Forum.
  16. Nieaktualne wątki i wiadomości będą zamykane i przenoszone do działu "Tematy zakończone lub nieaktualne", a następnie po 90 dniach kasowane.
 3. RANGI UŻYTKOWNIKÓW
  1. Administrator - powołany przez Przedstawiciela do opieki nad technicznym funkcjonowaniem forum
  2. Moderator - powoływany przez Przedstawiciela do egzekwowania postanowień regulaminu
  3. Fanklubowicz - użytkownik posiadający przyczepę marki Niewiadów oraz zaangażowany w życie forum. Fanklubowiczem może zostać użytkownik posiadający minimum 500 postów lub obecny na spotkaniu fanklubowym.
  4. Przyjaciel Fanklubu - użytkownik sympatyzujący z fanklubem, nie posiadający przyczepy marki Niewiadów. Przyjacielem Fanklubu może zostać użytkownik posiadający minimum 500 postów lub obecny na spotkaniu fanklubowym
 4. ZAMIESZCZANIE TREŚCI LUB MATERIAŁÓW NA PORTALU
  1. Zamieszczając treści lub materiały Użytkownik oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza przy tym, że posiada wszelkie uprawnienia lub zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku) do tego, aby ww. treści lub materiały mogły być udostępniane publicznie na łamach Portalu, co nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, w szczególności informacji, wizerunku, materiałów, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Przedstawiciela od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych).
  2. W przypadku zamieszczenia lub przekazania Przedstawicielowi do publikacji na Portalu treści mających charakter utworu, Użytkownik udziela Przedstawicielowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem udzielania sublicencji na korzystanie z niego na czas umieszczenia na stronie Stowarzyszenia Fanklub-Niewiadówek
 5. KARY
  1. Moderatorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
   1. upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
   2. ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcje „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
   3. zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas,
   4. usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.
  2. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej, przez Użytkownika skutkuje zwieszeniem jego konta.
  3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
  4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
  5. Ponadto, Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi jeżeli uzna, że są one niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego smaku i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. II.5. niniejszego regulaminu.
  6. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji bezpośrednio do Przedstawiciela wysyłając wiadomość do Przedstawiciela na adres marekjanusz@tlen.pl
 6. DANE OSOBOWE
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Przetwarzanie przez Przedstawiciela danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr .10 1 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić pisemnie do Administratora na kontak@fanklub-niewiadowek.com
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
  1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości funkcjonowania Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, utrudnieniami w dostępie do Portalu pozostającymi poza jego kontrolą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Portalu wynikające z braku zainstalowanych aktualizacji, braku programów służących do odczytania zamieszonych materiałów, niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie Użytkownika.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Przedstawiciel ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Przedstawiciela, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.
  2. Po otrzymaniu wiadomości o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się na Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania na Forum i niezwłocznie powiadomić Przedstawiciela o takiej decyzji, wysyłając informację o swojej decyzji na adres kontakt@fanklub-niewiadowek.com
  4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Wróć do „Regulamin Forum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość